Política de privacitat

El Titular es compromet a complir amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a respectar la privacitat dels Usuaris. L’objectiu és oferir el millor servei als usuaris i per a això cal comptar amb les seves dades.

1. Responsable del Tractament

SPORT ASSISTANCE 2000 SL

NIF: B60223062

Domicili: Cartagena, 243, 5-4, 08025 Barcelona

2. Finalitats

Atenció de consultes: Atendre les consultes de l’Usuari que es posi en contacte a través dels formularis.

Ocupació: Gestionar i avaluar el currículum enviat per l’Usuari a través del Formulari.

Opinions i suggeriments: Gestionar les opinions i suggeriments que es formulin per part de l’Usuari mitjançant el formulari existent.

Inscripció: Procediment per comunicar l’Usuari el seu interès per participar en activitats.

Dades de navegació: Dades recollides per les galetes pròpies o de tercers que puguin ser generades per aquest Lloc Web i de les que s’informa de manera específica en la Política de Cookies.

Comunicacions comercials: Per l’Usuari que voluntàriament accepti aquesta opció, se li remetran promocions, publicitat, ofertes, notícies, invitació a esdeveniments i qualsevol tipus d’informació comercial del Titular.

Comunicacions comercials amb informació de tercers: Per l’Usuari que voluntàriament accepti aquesta opció, se li remetran promocions, publicitat, ofertes, notícies, invitació a esdeveniments i qualsevol tipus d’informació comercial de tercers amb els quals el Titular tingui un acord, en tot cas serà el titular el que realitzarà aquesta tramesa i en cap cas es cediran les dades de l’Usuari a tercers.

3. Legitimació i conservació

Base jurídica del tractament: Consentiment atorgat per l’Usuari facilitant les seves dades de forma voluntària i acceptant la Política de Privacitat.

En cas de no facilitar les dades necessàries per a aquestes finalitats no serà possible prestar-li els serveis. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i no es sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

4. Cessions

No es tenen previstes cessions de les dades demanades a través d’aquest Lloc Web, tret que expressament s’indiqui, si escau, en el text informatiu corresponent.

5. Drets dels interessats

Els Usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició enviant sol·licitud signada per correu postal amb assumpte “Protecció de Dades”, a l’adreça: Cartagena, 243, 5-4, 08025 Barcelona, indicant clarament les dades de contacte i remetent còpia del seu document d’identitat o enviant sol·licitud per email amb assumpte “Exercici de Drets”, a rgpd@sportassistance.cat, des del mateix compte de correu electrònic que va facilitar. Els Usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat i tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es).

6. Camps de text lliure

Els camps de text lliure que, a disposició de l’Usuari, puguin aparèixer en els formularis del Lloc Web tenen com a única i exclusiva finalitat el demanar informació per millorar la qualitat dels Serveis.

L’Usuari no inclourà, en aquells espais que el lloc web pugui oferir com “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificat dins d’aquelles dades per als que s’exigeix ​​un nivell de protecció especial, entenent com a tals dades , a títol enunciatiu i no limitador, els relatius a situació economicofinancera, perfils psicològics, ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i/o vida sexual.

7. Camps no obligatoris

El Titular comunica a l’Usuari el caràcter no obligatori de la recollida d’algunes dades, excepte en els camps que s’indiqui el contrari mitjançant un (requerit). No obstant, la no complimentació d’aquestes dades podrà impedir prestar tots aquells Serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-lo de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests Serveis.

8. Accés i rectificació de les dades personals

L’Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals, i mantenir les dades facilitades al Titular sempre actualitzades. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el titular el dret d’excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Les dades facilitades per l’Usuari es presumeixen correctes, de manera que, en cas d’enviament erroni de les seves dades per part de l’Usuari, el Titular, declina qualsevol responsabilitat en cas de la incorrecta execució o no execució de l’enviament, així com l’incorrecte compliment dels tràmits administratius necessaris.

9. Comunicació de dades personals

En relació a la gestió dels serveis, les dades dels Usuaris podran ser tractats per empreses que prestin al Titular diversos serveis, entre d’altres, d’enviament, missatgeria, comptabilitat, assessoria, manteniment informàtic, o qualsevol altre que per la seva condició d’Encarregat del Tractament sigui indispensable o inevitable que accedeixin o tractin aquestes dades. Aquest tractament no serà considerat en cap cas una cessió de dades.

El Titular no cedirà les dades a terceres persones en cap cas.

10. Confidencialitat

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

11. Fotografies

En compliment del que estableix l’actual normativa de protecció de dades de caràcter personal s’informa que les fotografies en què apareguin persones tenen consideració de dada de caràcter personal. Amb aquesta comunicació s’informa que en aquest lloc web poden aparèixer fotografies de persones amb motius de promoció i que voluntàriament han accedit a això. Si en algun cas, qualsevol persona que aparegui en elles desitja que no es mostri alguna fotografia, preguem es posin en contacte i es procedirà a la seva retirada el més aviat possible. No serà vàlid per a les persones que han prestat un servei de forma professional.