Avís legal

1. Titularitat

http://lapiscinadepiera.cat/ és un domini a Internet propietat de SPORT ASSISTANCE 2000 SL, amb NIF: B60223062, amb domicili en Cartagena, 243, 5-4, 08025 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona T25537, F, 14F B90746, 16 (en endavant el Titular).

SPORT ASSISTANCE 2000 SL és una empresa especialitzada en la gestió de centres esportius, consultoria esportiva i formació esportiva.

2. Condicions Generals d’Usos

A l’accedir a el Lloc Web l’Usuari declara que accepta el present Avís Legal amb totes les seves condicions d’ús. En tot cas, aquest Avís Legal té caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti les seves condicions s’ha d’abstenir d’utilitzar el Lloc Web i/o els serveis promocionats pel Titular, a través del mateix. Aquestes condicions no creen cap contracte de societat, de mandat, de franquícia, o relació laboral entre el titular i els Usuaris.

El present Avís Legal regula l’ús d’aquest lloc web, el qual posa el titular a disposició de les persones que accedeixin per tal de proporcionar-los informació sobre productes i serveis propis i/o de tercers col·laboradors.

3. Normes aplicables

El present Avís Legal està subjecte al que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades ), la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s’adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustos entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasista, així com qualsevol normativa posterior que les modifiquen o desenvolupin.

Tant l’accés a la Web propietat del Titular com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en el mateix, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Les condicions d’accés a la Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’Usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici del Titular. Es considerarà terminantment prohibit l’ús del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats.

4. Modificació de les condicions d’ús

El Titular es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com el present Avís Legal. Per això, El Titular recomana a l’Usuari llegir atentament cada vegada que accedeixi a la Web. Sempre disposarà de l’Avís Legal en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar.

5. Descripció dels serveis

http://lapiscinadepiera.cat/, és el lloc web del Titular i serveix d’eina d’informació sobre els serveis oferts.

6. Terminació

El Titular es reserva el dret d’interrompre o cancel·lar el lloc web o qualsevol dels serveis en el mateix, en qualsevol moment i sense previ avís, per motius tècnics o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ell inclosos tot això sense perjudici dels drets adquirits en aquest moment.

7. Responsabilitats

Els enllaços continguts en el Lloc Web poden dirigir a pàgines web de tercers. El Titular no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

El Titular no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a aquest lloc web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’aquesta.

El Titular no serà responsable de les infraccions realitzades per usuaris de la seva web que afectin a tercers.

El Titular no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment , puguin exigir responsabilitats per això al Titular.

El Titular no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels serveis, demores, mal funcionament de la mateixa i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control del Titular, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’usuari i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 de el Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i a l’efecte de el present Avís Legal, tots aquells esdeveniments succeïts fora de control del Titular, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, talls de subministrament, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat de el sistema informàtic, sempre que el titular, hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, el titular no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

El Titular tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, informa que pot existir qualsevol tipus d’error sense intencionalitat i sent l’Usuari lliure de contrastar el contingut. En aquest sentit, el titular no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels Usuaris o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o Administrativa competent.

El Titular no podrà ser considerat responsable de l’ús de el present Lloc Web per persones alienes o referències que poguessin existir en llocs aliens.

8. Indemnització

Els Usuaris mantindran al Titular indemne per qualsevol reclamació o demanda de tercers relacionada amb les activitats promogudes dins el Lloc Web o per l’incompliment de l’Avís Legal i la resta de polítiques que s’entenen incorporades a aquest document, o per la violació de qualssevol lleis o drets de tercers.

9. Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal o de la resta de text legals i informatius del Lloc Web fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de condicions establertes en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no inclosa.

10. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb el present Avís Legal resta de textos legals i informatius, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari a el domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

11. Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat exclusiva del Titular a qui correspon l’exercici dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest Lloc Web sense consentiment exprés i per escrit per part del Titular. La utilització no autoritzada d’aquests continguts per qualsevol altra persona o empresa ha de donar lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi el titular presentar aquest lloc web o la informació continguda en ella sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat incloent de forma expressa el contingut fotogràfic que es considera propietat exclusiva del Titular.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents de el Codi Penal.

Aquells usuaris que enviïn a el Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen al Titular per a la reproducció , distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

El Titular adverteix que no podrà ser considerat responsable pels comentaris o qualsevol tipus d’aportació de tercers que es mostrin en el propi lloc o en espais aliens enllaçats, aquests no manifesten en cap cas l’opinió del Titular i queda reservada de forma exclusiva la possibilitat d’eliminar-los si es consideren no correctes, o que actuen contra els interessos propis o de tercers, segons el criteri del Titular.

El Titular no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi dels Serveis del Lloc Web, així com de qualsevol material que ell mateix inclogui en aquest lloc web, que puguin infringir els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

12. Jurisdicció

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen es sotmeten als Jutges i Tribunals que corresponguin segons el seu fur.